Moda a finanse

Rezerwy emerytalne – co powinieneś wiedzieć o organizowaniu i rozliczaniu?

Rezerwy emerytalne to wiązania wynikające z przeszłych zdarzeń oraz obowiązki sporządzania świadczeń o wiarygodnie stwierdzonej wartości, które spowodują zużytkowanie już posiadanych bądź przyszłych aktywów. Bazą wyceny rezerw na nadchodzące świadczenia pracownicze są przepisy prawa pracy, kodeksów wynagrodzeń, szyków zbiorowych i innych obowiązkowych porozumień pracodawców z pracownikami.

aktuariusze pozują do zdjęcia

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Szacunek kwoty rezerw powinien uwzględniać wiążące obciążenia pracodawcy wynikające z przepisów prawa obligatoryjnych na dzień wyceniania rezerwy. Rezerwy emerytalne (kliknij tutaj), na odprawy rentowe i nagrody jubileuszowe opracowuje się tylko wtedy, gdy z rozkazów prawa, układu pracy lub umów o pracę bezdyskusyjnie wynika, że na pracodawcy ciąży zobowiązanie ich zapłaty i ich wysokość jest znacząca, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zniekształciłoby obraz sytuacji finansowej jak również majątkowej oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa – idź na stronę.

Przykładowy sposób policzenia rezerwy – www.rezerwy24.pl/mssf_2 – na odprawy emerytalne uzależnia jej wielkość od takich składników,

finanse

jak teraźniejszy staż pracy, łączna liczba lat do przepracowania (która uwarunkowana jest od dwóch zmiennych: wieku eksperta oraz wieku emerytalnego), zdyskontowanej podstawy opłaty odprawy i prawdopodobieństwa zostania w firmie pracownika do zdobycia wieku emerytalnego. Zalecaną metodą kalkulowania rezerw na te świadczenia jest oczywiście wycena, którą robi aktuariusz. Wycena rezerw na długoterminowe zobowiązania pracownicze, w tym odprawy emerytalne i rentowe, może zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy profesjonalisty jakim jest aktuariusz, albowiem ustalenie ich wielkości uwarunkowane jest wieloma czynnikami (np. sytuacje makroekonomiczne, rotacja pracowników, ryzyko śmierci).

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje wzbogacony przepis dotyczący rezerw. Odpowiednio do art. 39 ust. 2 regulacji o rachunkowości marki dokonują biernych rozliczeń, międzyokresowych kosztów w wielkości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na obecny okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z najbliższych świadczeń przeznaczonych dla pracowników (np. premii jubileuszowych, odpraw emerytalnych).